Co wpływa na mobilność zawodową

Co wpływa na mobilność zawodową

We wszelkich analizach rynku pracy coraz więcej miejsca poświęca się mobilności zawodowej, przy okazji wskazując, że jest ona w Polsce bardzo niewielka. Pod tym terminem rozumie się gotowość do zmiany pracy, zawodu lub miejsca zamieszkania w celu uzyskania zatrudnienia. Mobilność zawodowa wiąże się często z koniecznością korzystania ze szkoleń lub innych form uzupełniania lub nabywania nowych kwalifikacji zawodowych. Głównymi przyczynami występowania zjawiska mobilności zawodowej są bezrobocie oraz chęć znalezienia lepiej płatnego zatrudnienia, a także rozwój nowych technologii i zmiana przepisów prawa pracy. Specjaliści wskazują również, że mobilność zawodowa wymuszona jest przez prawa gospodarki wolnorynkowej: prawo popytu i podaży oraz wolnej konkurencji. Jest więc wskazane, żeby mobilność zawodowa była dosyć znaczna, ale jej optymalny poziom dla różnych gospodarek może się znacznie różnić. Generalnie przyjmuje się, że im bardziej rozwinięty, złożony rynek pracy, nastawiony na sektor usług i handlu, tym większy powinien być wskaźnik mobilności zawodowej. W Polsce jest on uznawany za niewystarczający, co znajduje wyraz w niechęci pracowników do podejmowania prób przekwalifikowania się, gotowości do zmiany pracy i zawodu, co niekiedy niesie konieczność zmiany miejsca zamieszkania.